Absolwent nabywa umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych . Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Okres nauczania: 2 lata

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Język obcy w administracji
  • Działalnośc gospodarcza w jednostce organizacyjnej
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Podstway prawa administracyjnego
  • Podstawy finansów publicznych
  • Wykonywanie pracy biurowej
  • Postępowanie w administracji